EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.      Mittetulundusühingu ametlik nimi on EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR (edaspidi Ühing).

2.      Ühing on avalikes huvides heategevuslikult tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.

3.      Ühingu juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

4.      Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

5.      MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR eesmärgiks on toetada vähemate võimalustega noorte aktiivset osalemist ühiskonnas läbi nende kaasamise ja jõustamise tehes selleks koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kes antud eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad. 

6.      Oma eesmärkide saavutamiseks viib Ühing ellu järgnevaid tegevusi:

-          vabatahtliku tegevuse tutvustamine, arendamine ja koordineerimine Eestis ja rahvusvahelisel tasandil;

-          Koolituste, seminaride, sündmuste ja muude projektide läbiviimine

-          koostöö  ning koostöövõrgustike arendamine nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil

-          nõustamis- ja infoteenuse pakkumine eraisikutele ning organisatsioonidele

-          uuringute läbiviimine jms.

7.      Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.“

 8.      Mittetulundusühing on asutatud 2004.a. tähtajatult

9.      Ühingu majandusaasta on 01.jaanuar- 31.detsember

 II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

1.      Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

2.      Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus

3.      Isik arvatakse Ühingust välja juhatuse otsuse alusel 2/3 poolthäältega, kui: 

a)      Isik on esitanud avalduse, milles ta soovib enda liikmestaatuse lõpetamist. Avalduse vaatab juhatus läbi kolme kuu jooksul selle saamisest arvates. Avalduse rahuldamisel loetakse liige väljaastunuks omal soovil. Sellisel juhul on liikmel õigus taotleda uuesti enda liikmeks võtmist, kuid mitte enne kui ühe aasta möödudes.

b)      Isikul on liikmemaks tasumata enam kui ühe aasta jooksul ning puuduvad mõjuvad põhjused mittetasumiseks. Sellisel juhul teatatakse liikmele eelnevalt ning loetakse ta väljaarvatuks. Liikme väljaarvamine nimetatud alusel ei võta õigust uuesti liikmeks saamist taotleda.

c)      Isiku tegevuses ilmnevad Ühingu eesmärke ja mainet rikkuvad asjaolud ning isik käitub vaatamata saadud hoiatus(t)ele jätkuvalt Ühingu eesmärkide vastaselt. Nimetatud hoiatused ei pea olema kirjalikud, v.a. kui liige soovib neid kirjalikuna. Sellel juhul on on liikmel õigus taotleda enda uuesti liikmeks võtmist, kuid mitte enne kui aasta möödudes.

4.      Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

1. Ühingu liikmetel on õigus:

a)      osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul

b)      olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;

c)      saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta

d)     osaleda Ühingu kõikidel üritustel

2.      Ühingu liige on kohustatud:

a)      järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

b)      tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;

c)      teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

 IV. Üldkoosolek

 1.      Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.

2.      Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a)      põhikirja muutmine

b)      eesmärgi muutmine

c)      juhatuse liikmete määramine

d)     juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine

e)      muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

3.      Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.      Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.      Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus

 1.      Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 3 liiget

2.      Juhatuse liikme ametiaja pikkuseks on 3 aastat.

3.      Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

4.      Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolt häälteenamus.

 VI  Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

 7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle sarnaste eesmärkidega tulumaksu soodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR käesolev põhikiri on vastu võetud üldkoosolekul 20.06.2010 a. Tallinnas